ZAHVALJUJUĆI CHALLENGE TO CHANGE RANGIRANI SMO STEPENICU VIŠE U GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI BIH

U proteklih godinu dana provedbe Challenge to Change 3.0 projekta inovativnih ideja intenzivno smo radili zajedno sa korisnicima grantova, tj. kompanijama, sa ciljem da zajedno doprinesemo smanjenju nezaposlenosti, povećanju konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH. Rezultati u konkretnim slučajevima su vidjljivi već sada. U periodu koji je pred nama predstavit ćemo korisnike projekta, njihova iskustva i benefite koje su ostvarili u saradnji s nama

Radis d.o.o. sa sjedištem u Istočnom Sarajevu osnovan je 1988. godine. S obzirom na stručno osoblje i reference, radi se o jednoj od vodećih domaćih izvođačkih, projektantskih i firmi za nadzor, sa svim potrebnim licencama. Do sada je uspješno realizovano preko 400 projekata u Bosni i Hercegovini. Cilj kompanije je razvoj preduzeća i učešće na javnim tenderima u zemljama regiona i šire.

Firma se bavi projektovanjem, izvođenjem radova, tehničkim prijemom objekata, energetskom efikasnosti objekata u visokogradnji, izradom prostornih planova, urbanističkih planova, regulacionih planova, davanjem stručnih mišljenja i UTU, stručnim nadzorom nad izvođenjem objekata visokogradnje i niskogradnje, te savjetodavnim uslugama pri projektovanju i izvođenju radova.        

Tehničko osoblje pojedinačno posjeduje i licence za reviziju tehničke dokumentacije (konstruktivna, hidro, elektro i mašinska faza). Trenutan broj zaposelnih je oko 150 u stalnom radnom odnosu, od čega je oko 30 žena sa VSS (inžinjeri različitog smijera,  ekonomisti i pravnici,). Firma posjeduje vlastiti vozni park koji omogućava veću mobilnost i uspješnost u radu, kao i kvalitetnu računarsku opremu koja obezbjeđuje podršku aktivnostima u svim oblastima rada.

«S obzirom da smo se prijavili na Projekat C2C koji je uspješno realizovan i trenutno imamo velike benefite od tog projekta, odlučili smo se da apliciramo i na Projekat „ Challenge to change 3.0“ pod nazivom: „Uspostavljanje nove usluge kontrole kvaliteta vazduha na području sarajevsko-romanijske regije“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 172.113,04 KM. Davalac granta sufinansira troškove u iznosu od 58.674,90 KM, tj. 34,09% od ukupnog iznosa dok korisnik granta finansira preostalih 65,91%, odnosno 113.438,14KM», navode u kompaniji.

Bitno je istaći da u okviru kompanije posluje i poslovna jedinica Radis Institut koja je osnovana 2022. godine i koja se bavi poslovima iz oblasti zaštite na radu, zaštite od požara, ekologije, geologije i uslugama laboratorijskih i terenskih ispitivanja. Nabavka laboratorije za kontrolu zraka je nakon izvršene analize i osluškivanja potreba tržišta bila sljedeća usluga koja je nedostajala na ovom području. Implementacijom projekta nabavljena je oprema, i u toku je obuka 5 novozaposlenih radnika. Potencijal tržišta je veliki jer je laboratorija pokretna i daje mogućnost pružanja usluga na području cijele Bosne i Hercegovine.

«U prvom periodu tržište na koje ćemo se bazirati je područje šire sarajevsko-romanijske regije jer već imamo veliki broj privrednih subjekata sa kojima sarađujemo a koji su iskazali interes za kontrolu kvaliteta zraka», ističu u kompaniji.

Proširenje poslovanja i broja usluga koje Radis pruža implementacijom projekata podržanih od Projekat C2C u velikoj mjeri je omogućilo zadržavanje već postojećih zaposlenih radnika laboratorije i svakako zapošljavanje novih. U idućem periodu se očekuje zapošljavanje još radnika sa povećanjem obima poslovanja labaratorije. Obzirom da je laboratorija u prethodnom periodu certificirana i međunarodnim standardom BAS EN OSO/IEC 17025:2018 za očekivati je da će se povećati obim poslovanja.

«Podrška C2C projekata ima veliki značaj za razvoj i poslovanje našeg preduzeća. Finansijska podrška C2C fonda bila je presudna za realizaciju naše ideje. Pokretanjem i druge laboratorije proširili smo opseg i kvalitet naših usluga, a firmu rangirali za još jednu stepenicu više u građevinskom sektoru ovog dijela Bosne i Hercegovine. Laboratorija će uključiti saradnju sa novim dobavljačima koji će isporučivati potreban repromaterijal za rad laboratorije. Također saradnja će se proširiti na mnogobrojna preduzeća iz građevinskog sektora kojima je potrebna kontrola kvaliteta zraka», ističu iz kompanije Radis d.o.o. jednog od korisnika sredstava iz Programa Challange to Change.