Info sesije održane u Banja Luci, Travniku i Širokom Brijegu.

U partnerstvu sa lokalnim partnerima održane su info sesije u Banja Luci, Travniku i Širokom Brijegu.

Privrednici su imali priliku dobiti dodatne informacije u vezi sa uslovima za apliciranje, kako  bi što kvalitetnije  pripremili projektnu aplikaciju.

Za potencijalne aplikante na raspolaganju je budžet, čiji je indikativni iznos 480.000,00 EUR, a rok za dostavljanje aplikacija je 22. maj 2023.godine, do 16:00 sati.

Za potencijalne korisnike iz kategorije Start-up ova, koji su registrovani najmanje 6 mjeseci, a najduže 2 godine, predviđen je maksimalni iznos granta do 10.000 EUR, dok je za korisnike iz kategorije zrelih privrednih subjekata do 250 zaposlenih, koji posluju 2 godine i više, maksimalan iznos grant sredstava do 30.000 EUR. Aplikanti su obavezni obezbijediti i minimalno vlastito učešće od 50% od ukupne vrijednosti predloženog projekta. Period implementacije projekta ne može trajati kraće od 3 mjeseca i duže od 12 mjeseci.

Prijave se podnose isključivo putem on-line apliciranja na elektronski sistem za apliciranje i evaluaciju (eMSAE),  koji je dostupan na WEB stranici https://c2c.ba/.